Category: Dziedziny prawa

Prawo podatkowe

Prawem podatkowym określa się zbiór regulacji prawnych dotyczących mechanizmów powstawania, określania, wygasania i funkcjonowania wszelkiego typu zobowiązań podatkowych. Na podstawie tego typu przepisów można mówić także o wyodrębnieniu się określonych praw a także obowiązków jakie są narzucane pł...

Prawo konstytucyjne

Mianem prawa konstytucyjnego określa się prawo państwowe i polityczne, będące zestawieniem norm prawnych dotyczących zasad istnienia i funkcjonowania organizmu państwowego. Ponadto w granicach tejże dziedziny prawniczej ujęte są sposoby oraz treść gwarantowania praw człowieka oraz obywatela. Prawo konstyt...

Prawo celne

Prawem celnym rozumie się dziedzinę prawa, która odnosi się do przewozu towarów na konkretny teren celny oraz wywozu poszczególnych dóbr materialnych. Na tej podstawie wyżej wymienionych czynności ustalane są natomiast konkretne prawa oraz obowiązki. Polskie prawo celne wraz z dniem 1 maja 2004 roku zaczęł...

Prawo bankowe

Wyróżnia się prawo bankowe będące zbiorem norm prawnych, jakie dotyczą działania, tworzenia oraz funkcjonowania i likwidowania instytucji o charakterze bankowym. Mowa tu w szczególności o regulacjach odnośnie banków. W sferze prawa bankowego można mówić o prywatnym prawie bankowym, które opiera się na z...

Prawo autorskie

Prawo autorskie czyli dosłownie rzecz biorąc z języka angielskiego copyright. Jest to swego rodzaju dyscyplina prawnicza, która stanowi odłam prawa cywilnego. Jest zespołem norm prawnych, które natomiast są częścią prawa własności intelektualnej. Ponadto jest to także zbiór ogółu istniejących praw, j...